Entreprenadbesiktning

Grundlig entreprenadbesiktning i Stockholm

Entreprenadbesiktning är en typ av inspektion som görs för att kontrollera att ett byggprojekt uppfyller de svenska regler och föreskrifter som finns. Det kan innefatta kontroll av flera olika saker, allt från säkerhet och arbetsmiljö till material och konstruktion.

Vi kan utföra entreprenadbesiktningar som en extern och oberoende part. Våra medarbetare är kunniga vad gäller juridik och byggnadsteknik. De är självgående och uppmärksamma oavsett byggprojekt.

Målet med besiktningen är att se till att projektet utförs och byggs i överensstämmelse med gällande lagar och regler samt för att identifiera potentiella fel och brister så att de kan åtgärdas i tid.

Kontakta oss för att anlita en kunnig och pålitlig besiktningsman i Stockholm!

Förbesiktning ger en bra grund

Att göra en förbesiktning kan vara en bra för att säkerställa att det inte finns några oklarheter mellan beställare och entreprenör. Det är inte en besiktning som är obligatorisk men den kan spara både pengar och tid då man identifierar eventuella brister, byggfel och liknande direkt istället för i byggprocessens slutskede.

En del parametrar är inte tillgängligt eller synligt när det är dags för slutbesiktningen men om dessa inte håller måttet kan de på sikt skapa allvarliga komplikationer och innebära omfattande problem och kostnader. Med en förbesiktning kan man komma tillrätta med sådant som annars kan vara svårt att upptäcka eller se vid slutbesiktningen.

Våra besiktningsmän är insatta i entreprenadjuridik och kan utföra kompetent förbesiktning vid olika typer av projekt som till exempel ombyggnation eller köksrenoveringar.

Kontakta oss för att boka en förbesiktning!

Slutbesiktning för din trygghet

Den sista inspektionen som görs under ett byggprojekt kallas för slutbesiktning. Den utförs enligt bestämmelserna AB 04 när det gäller utförandeentreprenad och ABT 06 om det handlar om totalentreprenad. De är de svenska föreskrifterna som gäller för entreprenadbesiktning.

Besiktningen ska göras av en besiktningsman som är oberoende och syftet är att kontrollera om projektet kan godkännas. För att entreprenaden ska godkännas bör avtalet mellan entreprenör och beställare infriats, byggprojektet ska också uppfylla de byggnadsregler som finns.

Entreprenadbesiktning Stockholm – så går det till

Vid en slutbesiktning skriver besiktningsmannen ett utlåtande där förekommande fel och andra anmärkningar tas upp. Besiktningsmannen beslutar sedan om byggprojektet godkänns eller ej. En entreprenad kan godkännas även fast det finns fel. I de fallen beskrivs det tydligt vad det rör sig om för fel och vem som ansvarar för att se till att de åtgärdas. Besiktningsutlåtandet är ett viktigt dokument för den som beställt entreprenaden.

Våra besiktningsmän är rutinerade och har stor kompetens inom både entreprenadjuridik och byggteknik. Vi är tydliga och noggranna i våra utlåtanden. Vi strävar alltid efter att göra entreprenadbesiktningar så smidig och enkel som möjligt för våra kunder då de flesta byggprojekt redan är komplexa i sig.

Garantibesiktning – för hållbart byggande

Innan garantitidens utgång kan man göra en garantibesiktning för att undersöka om det eventuellt finns några fel som kan rymmas inom garantin. Det är vanligt med garantitider i byggprojekt. Under garantitiden är entreprenören skyldig att åtgärda de fel som dyker upp.

En garantibesiktning hjälper beställaren lägga märke till sådant som behöver tas om hand.
Med ett utlåtande från en garantibesiktning är det lättare för beställaren att kräva av entreprenören att ordna det som inte håller tillräckligt hög standard. Besiktningsutlåtandet fungerar även som en juridisk grund för att fastställa vem som är ansvarig för att rätta till felen.

Kontakta oss om du behöver en besiktningsman som kan utföra garantibesiktning eller agera som ombud vid en garantibesiktning.

Särskild besiktning vid reklamation

Om man som beställare av ett byggprojekt hittar brister eller fel när entreprenaden är slutförd kan man lämna in en reklamation till företaget som gjort arbetet. För att närmare granska vad som är verkliga och tekniska fel kan en särskild besiktning utföras. En besiktningsman anlitas då för att undersöka de reklamerade bristerna och gör sedan ett utlåtande.

Besiktningsutlåtandet vid en särskild besiktning fungerar, precis som vid garantibesiktning, som bevis vid en tvist mellan beställare och entreprenör.

Besiktningsman med mångårig erfarenhet

En besiktningsman har en mycket viktig roll i ett byggprojekt. Han fungerar som en oberoende kontrollant som säkerställer att allt har gått rätt till. Entreprenaden ska följa de bygg- och miljöregler som finns och vara säker att använda när allt är klart.

Den som arbetar som besiktningsman behöver vara väl förtrogen och uppdaterad kring de svenska byggregler och lagar som finns. Det gäller för besiktningsmannen att vara uppmärksam och lätt kunna jämföra ritningar med det faktiska resultatet på egen hand. Hos oss hittar du trygga och pålitliga besiktningsmän som alltid gör ett grundligt besiktningsarbete.

Kontakta oss för att beställa entreprenadbesiktning